Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Opłaty

Terminy

Terminy wnoszenia ratalnych opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz studiach w języku angielskim na Wydziale Filologicznym (w tym w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) w roku akademickim 2023/2024

1. Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia opłatę za kształcenie na studiach za pierwszy semestr studiów wnoszą w pełnej wysokości do 15 października 2023 r., a jeżeli umowa została zawarta po 15 października 2023 r., w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Studenci pozostałych lat studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 10 października 2023 r.

- do 10 listopada 2023 r.

- do 10 grudnia 2023 r.

3. Studenci wszystkich lat studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 5 marca 2024 r.

- do 10 kwietnia 2024 r.

- do 10 maja 2024 r.

4. Wysokość raty jest wynikiem podziału pełnej wysokości czesnego na dany semestr na trzy części, ratą dopełniającą do pełnej wysokości kwoty opłaty za kształcenie na studiach jest rata trzecia.

5. Studenci studiów prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 10 października 2023 r.

- do 10 listopada 2023 r.

- do 10 grudnia 2023 r.

6. Studenci wszystkich lat studiów prowadzonych w języku angielskim wnoszą opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w podziale na trzy raty w następujących terminach:

- do 5 marca 2024 r.

- do 10 kwietnia 2024 r.

- do 10 maja 2024 r.

7. Jeżeli dzień wpłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin zapłaty ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

8. Odstępstwa od powyższych terminów wnoszenia opłat za kształcenie na studiach są możliwe na uzasadniony wniosek studenta złożony na piśmie i wymagają pisemnej zgody Pani Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych, dr hab. Anny Małgorzewicz, prof. UWr.

9. Zasady obowiązują w roku akademickim 2023/2024.

Opłata roczna za studia

Studia licencjackie: 

6300 zł

Studia magisterskie:

6300 zł

Opłata dotyczy obu kierunków: dziennikarstwa i komunikacji wizerunkowej.