Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Media content creation

Studia

O specjalności

OPIS

Specjalność Media Content Creation odpowiada na potrzeby współczesnych społeczeństw i gospodarek, zwłaszcza rynku mediów i sektorów kreatywnych, w których rzetelna informacja staje się kluczowym kapitałem. Absolwenci kierunku przygotowani są do pełnienia roli badacza mediów i różnorodnych mechanizmów komunikacyjnych, a także są przygotowani do pełnienia roli dziennikarza, a także pracownika różnorodnych instytucji okołomedialnych oraz wszelkich organizacji, które posiadają działy komunikacji specjalizujące się zarówno w tworzeniu wewnętrznych systemów komunikacji, jak i tworzenie strategii komunikacyjnych skierowanych na zewnątrz. Specjalność przede wszystkim przygotowuje w zakresie różnorodnych kompetencji związanych z komunikacją pisaną, jak i wizualną, filmową i audialną, przygotowując do pracy we wszystkich sektorach mediów i doskonaląc umiejętności związane z różnorodnymi kanałami komunikacji. 

 

KOMPETENCJE

Absolwent kierunku Media Content Creation posiada wiedzę oraz umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w jednostkach naukowych zajmujących się badaniem mediów i szeroko pojętej komunikacji społecznej. Ponadto absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do realizowania roli pracownika mediów różnych sektorów w zakresie przygotowywania treści różnego typu: zarówno pisanych, filmowych i audialnych, jak i fotograficznych. Tym samym absolwent specjalności Media Content Creation posiada umiejętności niezbędne do pełnienia roli dziennikarza i redaktora w mediach współczesnych, stawiających przed ich pracownikami wymóg wszechstronności w zakresie tworzenia treści dla różnych kanałów komunikowania się z odbiorcami potrzebnej do pełnienia roli twórcy kontentu prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Równocześnie absolwent posiada umiejętności potrzebne do realizacji zadań stawianych przed pracownikami tzw. sektorów kreatywnych, m.in. w zakresie prowadzenia profili brandowych, tworzenia kampanii reklamowych, przygotowywania treści na profile w mediach społecznościowych, angażowania społeczności wokół profili w tych mediach, a także tworzenia nowoczesnych i efektywnych strategii komunikacji.

 

PROGRAM

W ramach specjalności student realizuje zarówno przedmioty ogólnokierunkowe związane z teorią mediów i warsztatem dziennikarskim, jak i specjalnościowe związane m.in. z kształtowaniem postaw twórczych (np. proces kreatywny), różnymi aspektami kształtowania wizerunku (np. komunikacja wizerunkowa, komunikacja marketingowa, copywriting, influencer marketing, marka w otoczeniu komunikacyjnym), komunikowaniem wizualnym (np. projektowanie graficzne, video editing, fotografia cyfrowa, montaż cyfrowy), komunikowaniem audialnym (np. podcasting, audiocontent) czy komunikowaniem przy pomocy słowa (np. creative writing, storytelling). Program ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z różnymi sposobami komunikowania realizowanymi w mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych i w komunikacji wizerunkowej.

 

WYKŁADOWCY

Na specjalności Media Content Creation zajęcia prowadzą zarówno teoretycy mediów i komunikacji społecznej, jak i praktycy zawodów medialnych (dziennikarze, fotograficy, filmowcy, specjaliści od montażu filmowego i dźwiękowego), a także przedstawiciele branży kreatywnej (brandingowcy, graficy, PR-owcy, stratedzy komunikacji wizerunkowej itd.).

 

EFEKTY

Absolwent zgodnie z zaplanowanymi efektami uczenia się w trakcie studiów pozyskuje specjalistyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, umiejętności badawcze służące analizie zjawisk medialnych, w tym manipulacji i dezinformacji, a także liczne kompetencje służące pracy w roli badacza mediów. Równocześnie zyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji pracy w różnych sektorach medialnych i okołomedialnych.