Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Erasmus+: przedłużenie terminu na składanie dokumentów

W związku z licznie spływającymi informacjami na temat opóźnień we wpisywaniu ocen do systemu, przedłużamy czas na składanie aplikacji do programu Erasmus do 23.02 (czwartek). Tym samym termin ogłoszenia wyników przesuwa się do 26.02.  

 

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj: https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studenci/erasmus/podstawowe-informacje/ (tu szczególnie plik: Regulamin Erasmus+)

Więcej informacji dotyczących wyjazdu, mobilności, dojazdu i dofinansowania znajduje się tutaj: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-studencka (także zawarta tam prezentacja multimedialna)

 

Film ze spotkania organizacyjnego i bieżące informacje będą pojawiać się w zespole na Teams; kod dostępu tutaj: zscgqtc

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUs2MLUn-PY-n0nzNO_5ND0XsfgLiE3bApM4C1gXPevk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5221aac-81c3-41aa-a61d-f0e8d70effa7&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

Wymagane dokumenty:

1. CV (tabelaryczne)  

2. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres za ostatni semestr (w przypadku studentów I roku) / ostatni rok  

(w przypadku studentów II, III i IV roku). Wydruki z USOS będą przyjmowane pod warunkiem  

potwierdzenia na nich przez dziekanat odpowiedniej średniej ocen.  

3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), wzór na stronie

4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu. W przypadku rekrutacji na Erasmus+ studia należy wskazać wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu  

5. Kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nieuczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO)  

6. W przypadku wyjazdu na Erasmus+ studia na ostatnich latach - pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na ostatnim roku studiów danego stopnia  

 

 

W razie pytań proszę o kontakt