Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia Magisterskie Stacjonarne

Rekrutacja na rok 2018/2019

O przyjęcia na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej zawierający:

 

  • sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w kontekście współczesnych badań,
  • zarys podstaw teoretycznych pracy,
  • wstępne sformułowanie tezy i wnioski (wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani argument, który został wcześniej udowodniony),
  • szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy badawczej,
  • bibliografię (spis literatury) odnoszącą się do problematyki pracy badawczej (co najmniej 10 pozycji).

 

Objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron wydruku komputerowego (czcionka 12, interlinia 1,5). O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0-10 punktów); oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów: 3,0–1 pkt | 3,5–2 pkt. | 4,0–3 pkt. | 4,5–4 pkt. | 5,0–5 pkt.); średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów: 3,0–3,49 – 1 pkt. | 3,5–3,99 – 2 pkt. | 4,0–4,49 – 3 pkt. | 4,5–5,0 – 5 pkt.). Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną punktacją w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Dyplom zagraniczny

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Uwaga: kandydaci nie składają oryginału dokumentów (świadectwo maturalne, dyplom licencjacki, dowód tożsamości), lecz przynoszą do komisji rekrutacyjnej oryginał i kserokopię, która jest poświadczana na miejscu, a oryginał zwracany. Jeśli natomiast kandydat chce przesłać dokumenty pocztą, dokumenty te muszą być poświadczone notarialnie. 

 

Czas i miejsce składania dokumentów 

Wszystkie dokumenty, w tym projekt pracy badawczej, kandydaci składają terminie: 17-20.09.2018 na warunkach opisanych na stronie:  link w zakładkach harmonogram i dokumenty. Dokumenty kandydat składa osobiście, a w przypadku przesłania pocztą lub przekazania przez osobę upoważnioną prosimy o sprawdzenie warunków na ww. stronie (potwierdzenia, upoważnienie). 

Dodatkowe informacje

  • Ogólny harmonogram rekrutacji: link
  • Harmonogram studia stacjonarne pierwszego stopnia: link
  • Harmonogram studia niestacjonarne pierwszego stopnia: link
  • Harmonogram studia stacjonarne drugiego stopnia: link
  • Harmonogram studia niestacjonarne drugiego stopnia: link