Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia Magisterskie Niestacjonarne

Rekrutacja na rok 2018/2019

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci pierwszego i drugiego stopnia dowolnego kierunku studiów. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia dwóch zmiennych: oceny na dyplomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą wyliczoną średnią w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 

Dyplom zagraniczny
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Uwaga: kandydaci nie składają oryginału dokumentów (świadectwo maturalne, dyplom licencjacki, dowód tożsamości), lecz przynoszą do komisji rekrutacyjnej oryginał i kserokopię, która jest poświadczana na miejscu, a oryginał zwracany. Jeśli natomiast kandydat chce przesłać dokumenty pocztą, dokumenty te muszą być poświadczone notarialnie. 

Dodatkowe informacje

  • Ogólny harmonogram rekrutacji: link
  • Harmonogram studia niestacjonarne pierwszego stopnia: link
  • Harmonogram studia niestacjonarne drugiego stopnia: link