Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia Licencjackie Niestacjonarne

Rekrutacja na rok 2018/2019

NOWA MATURA

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Język polski (pisemny): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Język polski (pisemny): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0
 • Język obcy nowożytny (pisemny, dowolny): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Język obcy nowożytny (pisemny, dowolny): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0
 • Przedmiot (jeden do wyboru: historia, historia sztuki,  filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie,  matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Przedmiot (jeden do wyboru: historia, historia sztuki,  filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie,  matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0

 

STARA MATURA

Konkurs świadectw. Pod uwagę brane są następujące egzaminy dojrzałości: język polski pisemny i ustny i język obcy pisemny i ustny; przedmiot do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka lub wiedza o społeczeństwie (w przypadku dwóch ocen na egzaminie dojrzałości z wybranego przedmiotu, brana jest pod uwagę ocena wyższa). Kandydaci legitymujący się "starą maturą", którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego języka obcego na podstawie certyfikatu językowego otrzymają maksymalną notę (ocenę lub liczbę punktów) z części ustnej i pisemnej z języka obcego uwzględnianego w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów tylko ze starą maturą).

 

Oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według poniższych zasad (wszystkie punkty są sumowane):

 • skala 1-6
 • dopuszczająca - 2 pkt.
 • dostateczna - 3 pkt.
 • dobra - 4 pkt.
 • bardzo dobra - 5 pkt.
 • celująca - 6 pkt.

skala 2-5

 • dostateczna - 3 pkt.
 • dobra  - 4 pkt.
 • bardzo dobra - 5 pkt.

 

W przypadku braku oceny z części egzaminu z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów kandydat otrzyma 0 punktów za tę część egzaminu. W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska tę samą liczbę punktów, o przyjęcie na studia zadecyduje wysokość średniej ocen ze świadectwa dojrzałości. Przyjęci będą kandydaci z największą liczbą punktów w ramach limitu przyjęć.

 

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

 

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego, otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

 

Matura zagraniczna

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Uwaga: kandydaci nie składają oryginału dokumentów (świadectwo maturalne, dyplom licencjacki, dowód tożsamości), lecz przynoszą do komisji rekrutacyjnej oryginał i kserokopię, która jest poświadczana na miejscu, a oryginał zwracany. Jeśli natomiast kandydat chce przesłać dokumenty pocztą, dokumenty te muszą być poświadczone notarialnie. 

Dodatkowe informacje

 • Ogólny harmonogram rekrutacji: link
 • Harmonogram studia niestacjonarne pierwszego stopnia: link