Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia Licencjackie Niestacjonarne

Rekrutacja na rok 2018/2019

NOWA MATURA

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Język polski (pisemny): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Język polski (pisemny): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0
 • Język obcy nowożytny (pisemny, dowolny): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Język obcy nowożytny (pisemny, dowolny): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0
 • Przedmiot (jeden do wyboru: historia, historia sztuki,  filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie,  matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią): współczynnik dla poziomu podstawowego: 0.5
 • Przedmiot (jeden do wyboru: historia, historia sztuki,  filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie,  matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią): współczynnik dla poziomu rozszerzonego: 1.0

 

STARA MATURA

Kandydaci ze ,,starą maturą” przystępują do egzaminu. Egzamin polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 60 pytań, wśród których połowa obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy o mediach, a pozostałe 30 pytań, w równych proporcjach, zagadnienia z:

 

 • wiedzy o języku polskim;
 • wiedzy o społeczeństwie;
 • wiedzy o kulturze i literaturze polskiej.

 

Egzamin uznaje się za zdany, jeśli kandydat poprawnie odpowie na 31 pytań. Przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą poprawnych odpowiedzi, w ramach limitów przyjęć dla kandydatów ze "starą maturą".

 

Laureaci oraz finaliści olimpiad centralnych

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz reguluje uchwała nr 60/2014 senatu UWr z dnia 28 maja 2014 roku oraz 122/2014 z 17 grudnia 2014, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku. Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

 

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

 

Matura zagraniczna

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz znajomość podstaw wiedzy o mediach, Polsce i świecie współczesnym. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

Uwaga

kandydaci nie składają oryginału dokumentów (świadectwo maturalne, dyplom licencjacki, dowód tożsamości), lecz przynoszą do komisji rekrutacyjnej oryginał i kserokopię, która jest poświadczana na miejscu, a oryginał zwracany. Jeśli natomiast kandydat chce przesłać dokumenty pocztą, dokumenty te muszą być poświadczone notarialnie.                                                                                 

                                                                                           

Dodatkowe informacje

 • Ogólny harmonogram rekrutacji: link
 • Harmonogram studia niestacjonarne pierwszego stopnia: link