Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Adam Szynol

| Zakład Dziennikarstwa

Kontakt

http://www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl

Konsultacje

Konsultacje w sesji:
5.07, 12.07, g. 10.00 (online)

Ważne info

O mnie

Moim żywiołem są media. Przez blisko dziesięć lat pracowałem jako dziennikarz. Najwięcej moich publikacji dotyczy prasy, najlepiej pracowało mi się w radiu, a najdłużej byłem dziennikarzem telewizyjnym. Jako absolwent AWF preferuję aktywny wypoczynek.

 

Obszary badawcze

 • globalizacja w mediach
 • wykorzystywanie zjawisk synergii i konwergencji w mediach
 • regionalna prasa codzienna
 • prasa bezpłatna
 • sieci radiowe
 • format stacji radiowych
 • programy newsowe i publicystyczne w stacjach TV
 • profesjonalizm (lub jego brak) zawodu dziennikarza 
 • stronniczość vs. symetryzm w mediach
 • media tradycyjne w erze cyfrowej
 • paywalls

Publikacje

 • Adam Szynol, 2019., Czy paywall to być albo nie być wydawców prasy codziennej?, "Zeszyty Prasoznawcze" 4/2019, s. 11-30., , Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2018., Postępująca tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, [w:] Jestem kulturowym mieszańcem..., pod red. I. Borkowskiego, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, s. 529-541., Kraków,

 • Adam Szynol, 2017, Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?, "Zeszyty Prasoznawcze", nr 3/2017, s. 468-493., ,

 • Adam Szynol, 2016, “Ebola case” – dziennikarz w pułapce niewiarygodnych źródeł informacji, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, (red.) W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, str. 183-199, Kraków,

 • Adam Szynol & Katarzyna Konarska, 2016, Media and journalism in the digital era, Wrocław,

 • Adam Sznol, 2016, From Political to Economic Monopoly - the Case of Regional Dailies in Poland, [w:] Media and journalism in the digital era, K. Konarska, A. Szynol (Red.), s. 25-38, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2015, From political submission to market driven independence, [in:] Media and Globalization, I. Biernacka-Ligięza (Ed.), pp. 73-88, Lublin,

 • Adam Szynol, 2015, Health service in the news coverage in Poland – the most common mistakes and their consequences, [in] Health communication in Poland, A. Piasecka, A. Hulewska (Eds), pp. 65-75, Toruń,

 • Adam Szynol, 2014., Digitalisation of Polish TV - an opportunity for development or lost chances, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2/2014, s. 39-65, Poznań, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2014., Multimedialny kombajn - status współczesnego dziennikarza, "Gospodarka - Rynek - Edukacja", nr 3/2014, s. 21-29, Wrocław, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2013., Tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1/2013, s. 199-214, Poznań, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2013., Economic aspects of media convergence, [w:] Problemy konwergencji mediów, t. II, pod red. M. Kaczmarzyka i D. Rotta, str. 35-44, Sosnowiec-Praga,

 • Adam Szynol, 2013., Konwergencja mediów w praktyce, “Media - Kultura - Społeczeństwo”, nr 7-8/2012-2013, s. 5-20, Łódź, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2012, Polish Media 22 Years After Socio-Political Breakthrough-The Road to Professionalization and Democratization, "Journalism and Mass Communication" vol. 2, number 1, January 2012, pp. 329-341, ,

 • Adam Szynol, 2012, Verlagsgruppe Passau, Orkla Media, and Mecom—Analysis of Different Business Strategies on Polish Press Market, “Journalism and Mass Communication” vol. 2, number 2, February 2012, pp. 355-362, ,

 • Adam Szynol, 2012, Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, [w:] Przemiany świata mediów, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, seria: Dziennikarstwo i Media, t. 3, s. 105-120, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Przyszłość mediów publicznych w Polsce - najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia, [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, pod red. nauk. P. Bielawskiego i A. Ostrowskiego, s. 215-230, Poznań-Opole, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2011, Tabloidy na polskim rynku - bilans zysków i strat, [w:] Tabloidyzacja języka i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, s. 91-104, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Towards commercialisation and politicisation - Polish media and Polish journalism 20 years after socio-political change, [w:] Making Democracy in 20 Years, ed. by B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki, pp. 235-247, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Media regionalne a lokalne - główne problemy definicyjne, [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Tom II, pod red. S. Michalczyka i D. Krawczyka, s. 101-125, Gliwice - Katowice,

 • Adam Szynol, 2011, Local media independence - fiction or reality, [in:] Local and regional media - democracy and civil society shaping proces, ed. I. Biernacka-Ligięza, co-ed. L. Koćwin, pp. 161-175, Nowa Ruda - Wrocław,

 • Adam Szynol, 2011, Dziennikarstwo specjalistyczne czy multimedialne - kilka uwag na temat współczesnego kształcenia dziennikarzy, [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, pod red. S. Gawrońskiego, s. 29-56, Kraków - Rzeszów - Z,

 • Adam Szynol, 2011, Media publiczne w Polsce - systemowa destrukcja, [w:] Media - czwarta władza? Pod red. J. Sobczaka i W. Machury, t. 3, cz. I, s. 77-91, Opole,

 • Adam Szynol, 2010, Cztery i pół roku sądowej batalii UOKiK kontra Polskapresse - krótka historia monopolizowania rynku regionalnej prasy codziennej na Dolnym Śląsku [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, pod red. nauk. K. Pokornej-Ignatowicz, Kraków,

 • Adam Szynol, 2010, Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska - stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regiojnalnych po 1989 roku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman,, Toruń, Do pobrania [pdf]
 • Adam Szynol, 2010, Problemy definicyjne mediów lokalnych [w:] Teorie komunikacji i mediów 3, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego., Wrocław,

 • Adam Szynol, 2010, Obcy kapitał w polskiej prasie ze szczególnym uwzględnieniem dzienników regionalnych w dwadzieścia lat po przełomie, [w:] Przestrzenie komunikowania, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, s. 81-100, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2009, Polityka i biznes a niezależność lokalnego medium [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka, s. 285-298, Katowice,

 • Adam Szynol, 2008, 15 years of Passauer Neue Presse (Polskapresse) and Orkla Media presence on Polish regional press market [in:] Comparing Media Systems in Central Europe. B. Dobek-Ostrowska and M. Glowacki [Eds.], pp. 135-148, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2008, Polish media and Polish journalism in the arms of commercialization and politicization – confirmation of media globalization [in:] Media and global divides. IAMCR World Congress, Abstract, p. 454, Stockholm,

 • Adam Szynol, 2007, Dziennikarz lokalny w obliczu interesów politycznych i biznesowych redakcji [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? pod red. M. Sokołowskiego, s. 97-114, Warszawa,

 • Adam Szynol, 2007, Dolnośląska prasa codzienna - bilans zamknięcia, bilans otwarcia [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria, rynek, społeczeństwo, pod red. J. Fras, s. 188-204, Toruń,

 • Adam Szynol, 2007, Transnational media expantion in the Nordic/Baltic region [in:] NordMedia 2007, 16-19 Aug, Abstract, p. 37, Helsinki,

 • Adam Szynol, 2007, Regionalna prasa codzienna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska [w:] W świecie komunikacji zdegradowanej, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, str. 257-270, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2004, Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2003, Perspektywy i zagrożenia dla sektora prasy codziennej na Dolnym Śląsku [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, s. 237-249, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2002, Kondycja prasy dolnośląskiej w 10 lat po zmianach ustrojowych w Polsce [w:] Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej po 1989 roku, pod red. naukową Bogusławy Dobek-Ostrowskiej, Rozdział XII, str.221-239, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2002, Dolnośląskie dzienniki a prasa bezpłatna – konkurencja, konwergencja, synergia [w:] W lustrze. Wizerunek mediów własny, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2001, Stan obecny dolnośląskiej prasy codziennej, tendencje przemian i prognozy jej rozwoju [w:] Polskie media u progu XXI wieku, pod red. naukową J. Adamowskiego, M. Jabłonowskiego, s. 199-216, Warszawa,

 • Adam Szynol, 2001, Z czym weszliśmy w XXI wiek – o tendencjach przemian w dolnośląskiej prasie codziennej [w:] Nowe media - nowe w mediach, pod red. A. Woźnego i I. Borkowskiego, str. 173-192, Wrocław,

 • Adam Szynol, 2000, Kondycja prasy dolnośląskiej w 10 lat po transformacji ustrojowej w Polsce [w:] Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), pod red. Janusza Adamowskiego, str. 299-308, Warszawa,

 • Adam Szynol, 1997, Dezyderata – lekcja literacko-muzyczna [w:] „Polonistyka” 1997/2, str. 102-104, Poznań,

Pliki

Publikacje

 1. Czy paywall to być albo nie być wydawców prasy codziennej?, "Zeszyty Prasoznawcze" 4/2019, s. 11-30.
 2. Postępująca tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, [w:] Jestem kulturowym mieszańcem..., pod red. I. Borkowskiego, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, Kraków 2018, s. 529-541.
 3. Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna, „Zeszyty Prasoznawcze” 3/2017, s. 468-493.
 4. From Political to Economic Monopoly - the Case of Regional Dailies in Poland, [w:] Media and journalism in the digital era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, K. Konarska, A. Szynol (Red.), Wrocław 2016, s. 25-38.
 5. Media and journalism in the digital era, K. Konarska, A. Szynol (Red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 147 stron, Wrocław 2016.
 6. “Ebola case” – dziennikarz w pułapce niewiarygodnych źródeł informacji, [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, (red.) W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, str. 183-199.
 7. Health service in the news coverage in Poland – the most common mistakes and their consequences, [in] Health communication in Poland, A. Piasecka, A. Hulewska (Eds), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, pp. 65-75.
 8. From political submission to market driven independence, [in:] Media and Globalization, I. Biernacka-Ligięza (Ed.), Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2015, pp. 73-88.
 9. Multimedialny kombajn - status współczesnego dziennikarza, "Gospodarka - Rynek - Edukacja", nr 3/2014, s. 21-29.
 10. Digitalisation of Polish TV - an opportunity for development or lost chances, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2/2014, s. 39-65, Poznań 2014.
 11. Konwergencja mediów w praktyce, “Media - Kultura - Społeczeństwo”, nr 7-8/2012-2013, s. 5-20.
 12. Tabloidyzacja programów informacyjnych na przykładzie wrocławskich stacji telewizyjnych, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1/2013, s. 199-214., Poznań 2013.
 13. Economic aspects of media convergence, [w:] Problemy konwergencji mediów, t. II, pod red. M. Kaczmarzyka i D. Rotta, str. 35-44., Sosnowiec-Praga 2013
 14. Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, [w:] Przemiany świata mediów, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, seria: Dziennikarstwo i Media, t. 3, , Wrocław 2012, s. 105-120.
 15. Polish Media 22 Years After Socio-Political Breakthrough – The Road to Professionalization and Democratization, “Journalism and Mass Communication” vol. 2, no. 1, January 2012, pp. 329-341.
 16. Media publiczne w Polsce – systemowa destrukcja, [w:] Media – czwarta władza?, pod red. J. Sobczaka i W. Machury, t. 3, cz. I, Scriptorium, Opole 2011, s. 77-91.
 17. Dziennikarstwo specjalistyczne czy multimedialne - kilka uwag na temat współczesnego kształcenia dziennikarzy, [w:] Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty, pod red. S. Gawrońskiego, Konsorcjum Akademickie, Kraków - Rzeszów - Zamość 2011, s. 29-56.
 18. Towards commercialisation and politicisation – Polish media and Polish journalism 20 years after socio-political change, [in:] Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, ed. By B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 235-247.
 19. Tabloidy na polskim rynku - bilans zysków i strat, [w:] Tabloidyzacja języka i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 91-104.
 20. Media regionalne a lokalne - główne problem definicyjne, [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Tom II, pod red. S. Michalczyka i D. Krawczyka, OLPRESS, Gliwice – Katowice 2011, s. 101-125.
 21. Local media independence – fiction or reality, [in:] Local and regional media – democracy and civil society shaping process, ed. by I. Biernacka-Ligięza, Wydawnictwo MARIA, Nowa Ruda – Wrocław, 2011, pp. 161-175.
 22. Verlagsgruppe Passau, Orkla Media and Mecom – different strategies in Polish press market [in:] Diversity of journalisms. Conference proceedings (cicom+ecrea). Ramon Salaverria (ed.), Pamplona: University of Navarra, 2011, p. 359-368. CD-ROM, ISBN 84-8081-062-3
 23. Przyszłość mediów publicznych w Polsce – najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, pod red. nauk. P. Bielawskiego i A. Ostrowskiego, Opole-Pozań: Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM (we współpracy z Wydawnictwem LENA, Wrocław), 2011, s. 215-230. Recenzent: M. Jasiukiewicz.
 24. Obcy kapitał w polskiej prasie ze szczególnym uwzględnieniem dzienników regionalnych w dwadzieścia lat po przełomie [w:] Przestrzenie komunikowania, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, seria Dziennikarstwo i Media 1, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3307, 2010, s. 81-100. Recenzent: K. Wolny-Zmorzyński.
 25. Problemy definicyjne mediów lokalnych [w:] Teorie komunikacji i mediów 3, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, vol. 3, 2010, s. 391-405. Recenzent: I. Surynt.
 26. Cztery i pół roku sądowej batalii UOKiK kontra Polskapresse - krótka historia monopolizowania rynku regionalnej prasy codziennej na Dolnym Śląsku [w:] Media lokalne i dziennikarstwo. (Aspekty współczesne i historyczne), red. nauk.: K. Pokorna-Ignatowicz i S. Michalczyk, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Media i Polityka, tom 1, 2010, s. 49-66. Recenzent: Ignacy S. Fiut.
 27. Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska - stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Radio i gazety. (Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku), red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Seria Oblicza Mediów, 2010, s. 161-177. Recenzenci: M. Jeziński, W. Pepliński.
 28. Polityka i biznes a niezależność lokalnego medium [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 2735, 2009, s. 285-298. Recenzent: T. Sasińska-Klass.
 29. Piętnaście lat obecności Passauer Neue Presse (Polskapresse) i Orkli Media na polskim regionalnym rynku prasowym, „Studia Medioznawcze” 2008/2 (33), s. 33-54.
 30. 15 years of Passauer Neue Presse (Polskapresse) and Orkla Media Presence on Polish Regional Press Market [in:] Comparing Media Systems in Central Europe. (Between Commercialization and Politicization). B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki [Eds.]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3054, 2008, pp. 135-148. Referees: M. Mrozowski, T. Sasińska-Klass.
 31. Regionalna prasa codzienna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska [w:] Nowe media, nowe w mediach. W świecie komunikacji zdegradowanej, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3014, 2007, str. 257-270. Recenzent: K. Wolny-Zmorzyński.
 32. Dziennikarz lokalny w obliczu interesów politycznych i biznesowych redakcji [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? pod red. M. Sokołowskiego, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 97-114. Recenzent: B. Dobek-Ostrowska.
 33. Dolnośląska prasa codzienna – bilans zamknięcia, bilans otwarcia, [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria – rynek – społeczeństwo, pod red. J. Fras, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, s. 188-204. Recenzenci: M. Bojarski, M. Bugajski, J. Fras i in.
 34. A. Szynol: Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003, Wrocław 2004: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 35. Dezyderata – lekcja literacko-muzyczna, „Polonistyka” 1997/2, str. 102-104.