Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

IG | YT | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

On-Off: Watch Me Disappear

WSTĘP

Praca. Studia. Obowiązki rodzinne. Powtórz. Praca. Studia. Obowiązki...
Znalazłyśmy dla ciebie magiczne rozwiązanie – fortecę.

Nadszedł czas, aby stworzyć nową rzeczywistość.

INTRODUCTION

Work. Study. Family chores. Repeat.
We found an almost magical solution for you - a fortress.

Now is the time to create a new reality.

KTO

Martyna Krakowiak, Justyna Marek, Natalia Bilska, Michalina Osieleniec,
Edyta Kus, Dominika Bondaruk, Aleksandra Basztabin, Malwina Kruk

jako ComViz19 w europejskim hackathonie EUvsVirus

pod opieką dra Tomasza Łukasza Nowaka

WHO

Martyna Krakowiak, Justyna Marek, Natalia Bilska, Michalina Osieleniec, Edyta Kus, Dominika Bondaruk, Aleksandra Basztabin, Malwina Kruk
as ComViz19 in the European hackathon EUvsVirus

under supervision of dr Tomasz Łukasz Nowak

PROBLEM

Połączenie dwóch obszarów (domu i pracy) w jednej przestrzeni prowadzi do braku wyraźnych bodźców, które zmotywowałyby nas do wykonywania zadań i dały poczucie kontroli nad własnym życiem. Na podstawie przeprowadzonej ankiety dowiedziałyśmy się, że problem ten dotyczy każdej osoby, która utknęła we własnym domu. I nie mówimy tutaj tylko o zdalnych pracownikach czy studentach, ale też np. o rodzinach z małymi dziećmi.

PROBLEM

Interfusion of 2 areas (home, work) in one space leads to a lack of incentives for achieving easy tasks and having the feeling of control over one’s life. Based on our survey, this problem affects every person, who’s stuck in their own home. Not only it applies to remote employees and students but also to families with small children in general. 

 

KONCEPCJA

Trzecia czasoprzestrzeń (na podstawie teorii trzeciego miejsca Raya Oldenburga) to teoria socjologiczna, która mówi, że każda osoba spędza czas w trzech czasoprzestrzeniach. Pierwsza z nich to dom, druga to praca, a trzecia to przestrzeń "pomiędzy", czyli między pierwszą a drugą. To właśnie w ta ostatnia czasoprzestrzeń daj nam szansę na zdystansowanie się od ról społecznych, które naturalnie przybieramy w środowisku pracy i domu. Tymczasem wybuch epidemii koronawirusa zmusił ludzi do pozostania w domach, przez co wszystkie trzy czasoprzestrzenie sprzęgły się w jednym miejscu. W tym pierwszym. W domu. W efekcie prowadzi to problemów z zarządzaniem czasem i z motywacją oraz nierzadko do napięć między domownikami.

THEORY

Third space ("The Third Place" by Ray Oldenburg). It’s a sociological theory saying that each person spends time in three spaces. The first is their home, the second is work, and the third is the space in-between, where they can distance themselves from social roles like mother, employee. The Coronavirus outbreak forced people to stay at home thus all three spaces were merged in one place. It leads to a lack of motivation and time-management problems.

 

 

ROZWIĄZANIE

„On-off” to pomysł, który ma zachęcić ludzi do budowania własnych fortec z krzeseł, koców, poduszek i innych przypadkowych przedmiotów znalezionych w domu. Przywołując wspomnienia z dzieciństwa, pozwala dorosłym pracować zdalnie w wydzielonym miejscu. Twierdza staje się ich drugim miejscem, gdzie inni członkowie rodziny nie mogą im przeszkadzać.


Ponadto przygotowałyśmy:

1. Rytuał wejścia, który sygnalizuje wszystkim, że dana osoba nie jest już dostępna, ponieważ pracuje;
2. Rytuał wyjścia, który mówi: „Skończyłem dziś pracę”.

On-Off ma szansę złagodzić fizyczny i psychiczny dyskomfort zdalnych pracowników, studentów i członków rodziny. Twierdza pomaga im zorganizować zdrowe środowisko pracy. Prowadzi to do poprawy jakości pracy, zwiększa motywację i pomaga w komunikacji domowej. Użytkownicy mogą poczuć, że odzyskali kontrolę nad równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Finalnie rozwiązanie On-Off wpłynie też na odpowiedzialność społeczną.

 

Pomysły te zostaną wypromowane w viralowym konkursie TikTok, którego użytkownicy mogą wykazać się umiejętnościami budowania fortecy i bawić się nagrywaniem rytuałów za pomocą #watchmedisappear.

 

SOLUTION

Let us introduce „On-off”! It’s an idea that aims to encourage people to build their own fortresses of chairs, blankets, pillows, and other random objects found at home. Bringing back memories from childhood, it allows adults to  work remotely in a separated area. This fortress becomes their 2nd place, where other household members can’t interrupt them.


In addition, we prepared:

1. An entry ritual, that signals to everyone that a person is no longer available since they're working;
2. A leaving ritual, that says "I'm done with work for today". 

On-Off can ease the physical and mental discomfort for employees, students, and families. Fortress helps them organize a healthy working environment. It leads to improving the quality of work, brings more motivation, and helps in household communication. Users can feel that they reclaimed control over their life-work balance. As for the end-goal, On-Off will raise social responsibility.

 

Those ideas will be promoted in a viral TikTok challenge, where people can show their fortress building skills and have fun with recording rituals with #watchmedisappear.

Więcej o projekcie "On-Off: Watch Me Disappear"
tutaj i tutaj.

_____
Udział zespołu ComViz19 w hackathonie odbył się w ramach zajęć
pn. "Przygotowanie i prezentacja projektu"
prowadzonych przez dra Tomasza Łukasza Nowaka.

More about the project "On-Off: Watch Me Disappear"
here and here.

_____
ComViz19 team participated in the hackathon as part of the classes "Preparation and presentation of the project"
led by dr Tomasz Łukasz Nowak