Institute of Journalism and Social Communication

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocławski

Dziennikarstwo sportowe (specjalność nieoferowana od roku akademickiego 2021/2022)

Studia

O specjalności

Opis
Studia przygotowują do pracy w charakterze dziennikarza i komentatora sportowego we wszystkich rodzajach mediów (prasa, radio, telewizja, internet). Szczególny nacisk kładzie się na wiedzę sportową oraz szerokie kompetencje dobrego dziennikarza sportowego (mówienie, pisanie, występowanie przed kamerą), umożliwiające podjęcie pracy w każdym medium oraz w charakterze menedżera sportu.

 

Charakterystyka studiów
Specjalność dziennikarstwo sportowe charakteryzuje się przede wszystkim nakierowaniem uwagi studentów na specyficzny obszar działań i aktywności dziennikarskiej, jaką jest szeroko pojęty sport, kultura fizyczna i postawy prozdrowotne. Dziennikarstwo sportowe, będąc jedną z gałęzi profesji dziennikarskiej, wymaga jednak bardzo specyficznego i specjalistycznego wykształcenia. Z jednej strony profesjonalnego i merytorycznego, związanego z orientacją w zakresie organizacji sportu, jego rozwoju, specyfiki organizacji życia sportowego i reguł, które sportem rządzą. Z drugiej strony -dziennikarz sportowy bardzo często operuje takimi gatunkami i działa w takich warunkach, jakie nie są dane pozostałych dziennikarzom, z którymi współpracuje w redakcji. Mimo dużego zainteresowania tą profesją polskie szkolnictwo wyższe dotąd w bardzo niewielkim stopniu reagowało pozytywnie na oczekiwania potencjalnych studentów. Specjalność dziennikarstwo sportowe ma być odpowiedzią na potrzeby zarówno rynku edukacyjnego, jak i rynku odbiorców mediów, słusznie domagających się obecności dziennikarzy sportowych – profesjonalistów w swoim zawodzie.

 

Kompetencje
Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres cyklu kształcenia, są następujące:

  • Rynek mediów sportowych w Polsce i na świecie, gazety, pasma radiowe i kanały telewizyjne poświęcone wyłącznie tematyce sportowej, działy i redakcje sportowe mediów ogólnotematycznych – typy i sposoby ujmowania problematyki sportowej;
  • Podstawowe cechy dziennikarstwa sportowego i pozycja dziennikarza sportowego w redakcji – specjalizacja w jednej dyscyplinie czy ogarnianie wszystkich; główne gatunki wypowiedzi w dziennikarstwie sportowym, specyfika języka;
  • Dziennikarz sportowy – relacje z bohaterami tekstów, ze światem sportu jako biznesu, problemy etyki zawodowej, emocje i obiektywizm relacji sportowej, zagadnienia psychologii, socjologii sportu; sport w perspektywie historycznej;
  • Specyfika tekstów sportowych – adresat tekstu, poziom fachowości, nacechowanie emocjonalne, różne strategie opisywania rzeczywistości sportowej – uzależnione od medium, miejsca wydarzeń, odbiorców; aktywność dziennikarska w zakresie prasy, radia, telewizji i Internetu;
  • Dziennikarz sportowy w piśmie lifestyle’owym: kreowanie prozdrowotnych postaw wśród odbiorców, promowanie nowych dyscyplin, techniki zachęcania do podjęcia aktywności fizycznej, relacje między sportem wyczynowym a rekreacją i turystyką;
     

 

Profil absolwenta
Absolwent studiów o specjalności dziennikarstwo sportowe jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w mediach ogólnotematycznych oraz specjalistycznych wszelkich typów i poziomów: prasy, radia, telewizji, portali internetowych; ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych; specjalistycznych, związanych z poszczególnymi dyscyplinami sportu i ogólno tematycznymi, o charakterze popularnym lub około sportowym, związanym z tematyką rekreacji, kreowania i promowania postaw prozdrowotnych oraz w mediach o charakterze life stylowym.

 

Praca
Absolwent specjalności dziennikarstwo sportowe może pracować na stanowiskach związanych z działalnością sportową: przy organizacji i obsłudze imprez sportowych, w biurach prasowych klubów i związków sportowych, jako reprezentant prasowy – rzecznik instytucji, klubów, związków sportowych, jako specjalista do spraw marketingu, reklamy oraz public relations w instytucjach związanych ze sportem. Może kreować i samodzielnie prowadzić rubryki o tematyce sportowej, programy radiowe i telewizyjne, strony i portale internetowe. Dzięki szerokiemu wykształceniu humanistycznemu jest przygotowany do pracy w obszarze turystyki, rekreacji. Absolwent może znaleźć pracę w wydziałach sportu, turystyki, rekreacji i kultury fizycznej odpowiednich urzędów różnych rang oraz organach administracji publicznej i samorządowej. Może pracować w działach marketingu i reklamy, biurach i agencjach turystycznych. W związku z uzyskaniem szerokich kompetencji dziennikarskich absolwent specjalności dziennikarstwo sportowe może podejmować pracę także w tych obszarach mediów, które nie są tematycznie związane ze sportem.