Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

YT | FB | PL/EN

Uniwersytet Wrocłaawski

Studia doktoranckie

Rekrutacja 2016/2017

Szanowni Państwo. Poniżej znajdziecie Państwo listę niezbędnych dokumentów przy ubieganiu się o przyjęcie na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Liczba miejsc na studiach doktoranckich wynosi 60:

 

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • informacja o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie,
 • kwestionariusz osobowy (wzór nr 1),
 • trzy fotografie legitymacyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców),
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich, wskazujące na uzyskanie oceny na dyplomie co najmniej 4,0,
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich),
 • opinia opiekuna naukowego stwierdzającego przydatność kandydata do pracy naukowej,
 • deklaracja gotowości podjęcia się opieki naukowej nad kandydatem podpisana przez samodzielnego pracownika naukowego,
 • konspekt pracy doktorskiej zawierający bibliografię,
 • [dodatkowo można dołączyć] opinię z zakładu pracy (jeśli kandydat ją posiada i uzna złożenie takiego dokumentu za wskazane),
 • [dodatkowo można dołączyć] ewentualne inne dokumenty dotyczące przydatności do pracy naukowej, np. publikacje.


W przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie, wniosek o jego przyznanie należy złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich po uzyskaniu informacji o poparciu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie jego przyznania, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania).


Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego:

 • stan badań w zakresie (projektu) proponowanej rozprawy doktorskiej,
 • nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny (specjalności) reprezentowanej przez kandydata, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów ukończonego przez kandydata,
 • metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny (specjalności) reprezentowanej przez kandydata, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów ukończonego przez kandydata.


Zasady przyjęć:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • ich średnia ocen ze studiów I stopnia oraz średnia ocen ze studiów II stopnia lub średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich wynosi co najmniej 4,0,
 • ocena na ich dyplomie magisterskim wynosi co najmniej 4,0.


O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu kwalifikacyjnego. Na wynik egzaminu wpływają następujące czynniki:

 • ocena wiedzy wykazanej w trakcie egzaminu: 0-80 pkt
 • ocena przydatności do prowadzenia badań naukowych (publikacje, działalność w kołach naukowych, opinia opiekuna naukowego, dyrektora instytutu): 0-20 pkt
 • Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez kandydata co najmniej 41 pkt. 
 • Lista przyjętych ma charakter listy rankingowej.

Dodatkowe informacje

 • Zasady rekrutacji: link
 • Wydział Filologiczny, dziekanat: link
 • System rekrutacji: link